School Activities and Events

วันวิชาการ 2561

Academic Day - Open House 2018

    ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษา ได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ ต้องปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย  นอกจากนั้น ภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต ดูทีวี ดูภาพยนตร์ จนกระทั่งการสมัครเข้าทำงานเกือบทุกอาชีพ เพราะภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางของโลก  โรงเรียนมารดานุสรณ์ พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

    การจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House 2018  ในครั้งนี้  เป็นการแสดงความสามารถทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓ แบ่งกิจกรรม ออกเป็น ๒  ส่วน คือ ภาคเช้า เป็นการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการกับสาระอื่น ๆ ในรูปแบบการแสดงบนเวที  ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามฐาน ทุกกลุ่มสาระวิชา

Close Menu