วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ระเบียบวินัย ใส่ใจความพอเพียงเคียงคู่กิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในความเป็นคนดีพร้อมที่พัฒนาสู่สากล

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อเข้าสู่อาเซียน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารได้สองภาษาตามมาตรฐานสากล

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารีย์

4.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ดำรงตนเป็นคนดีตามวิถีความพอเพียง

5.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะผู้เรียนให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

6.ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน

7.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

8.พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

9.ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

Close Menu