คณะผู้บริหารโรงเรียนมารดานุสรณ์

นางสาวบุญเลิศ  โยธารักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์

นางภทรพร  รุ่งชวาลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ฝ่ายธุรการ การเงินและบุคลากร

นางสาวจุรี  พลายยงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายภูมิภัทร  สุวรรณศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพจน์  เมืองจินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

Close Menu