Honoring H.M King Maha Vajiralongkorn

Honoring His Majesty King Maha Vajiralongkorn

โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ    ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นประชาชนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ประธานในพิธี นำคณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นประชาชนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จากนั้นประธานในพิธีได้นำคณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นประชาชนที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข พัฒนาการศึกษา พัฒนาความสามารถของนักเรียน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป

                                                                                                                                                              ภูมิภัทร สุวรรณศรี ผู้รายงาน

Leave a Reply