มิสชาขอพรพระเป็นเจ้าในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

OPENING OF THE SCHOOL YEAR 2019 HOLY MASS

มิสชาขอพรพระเป็นเจ้าในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

    วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย บาทหลวงไพรัช จักรวาลธนารักษ์ ประธานในพิธี ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและบุคลากรครู โรงเรียนมารดานุสรณ์ สังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ร่วมกิจกรรมมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านความรัก ความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่และสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ ประธานในพิธีให้ข้อคิดเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการเรียนและมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต หลังพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ นำนักเรียนและบุคลากรครู ร้องเพลงใครรักเท่าแม่ เพื่อขอบพระคุณพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมารดานุสรณ์ ที่คอยดูแล ปกป้อง คุ้มครองตนเองและครอบครัวด้วยดีตลอดมา

Leave a Reply