อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรงพยาบาลตราดจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่สำคัญของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย หากวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยที่เหมาะสม หรือก่อนมีความพร้อมในการเป็นมารดา จะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.10 – 11.30 น. โรงพยาบาลตราดโดย คลินิกหมอครอบครัววัดไผ่ล้อม จึงได้จัดโครงการเยาวชนเทศบาลเมืองตราดปลอดภัยจากเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ จำนวน 135 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมารดามารีย์  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในตัวให้เยาวชนรู้จักระวังตนเองให้ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล การบรรยายประกอบด้วย ความรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมระดมความคิดเรื่อง เพศสัมพันธ์สำคัญอย่างไรในวัยรุ่น และการป้องกันท้องก่อนวัยอันควร

                                                                                                                                                             ภูมิภัทร  สุวรรณศรี ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply