อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก

Dengue Fever Symposium

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์อบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเอดส์ตามมาตรฐาน UNGASS และป้องกันไข้เลือดออกตามโครงการพื้นที่ชายแดนและทะเลควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง  โดยว่าที่ร้อยตรี คุณหมอจรัญ  สืบสอน จากโรงพยาบาลตราด ให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ( ป. 1 – ม.3 )

                                                                                                                                           นางปราณี  ไชยศิริ ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply