อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)      วันที่ 20 – 21  กรกฎาคม  2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  นำคณะครูจำนวน 21 คน เข้ารับการอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนรายกลุ่มสาระ ควบคู่ไปกับวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์  โรงแรมตราดซิตี้  จังหวัดตราด โดยมีนายเศรษฐา  เสนะวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดตราด  เป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาราชภัฎราชนครินทร์  และ ผศ.ดร. สิทธิกร …

Continue Readingอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

End of content

No more pages to load