กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

National Thai Language Day วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒ “รู้คุณค่า.......ภาษาไทย”         เนื่องด้วยในวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกของชาติและปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาของชาติไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้คงอยู่ตลอดไป  ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ      วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ ๒๙  กรกฎาคมของทุกปี  คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  ในด้านภาษาไทย  และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  พร้อมร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป…

Continue Readingกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

End of content

No more pages to load