You are currently viewing การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

      เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25รอบที่ 1 ระดับจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 46 โรงเรียน  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 30 โรงเรียน โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งทั้ง 2 ระดับได้เข้ารอบเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมระดับจังหวัดระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายธนโชติ   เจริญศิลพุทธคุณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
    เด็กชายฉัตรเพชร   กองแก้ว    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
        เด็กหญิงชลิตา   เชาวลักษณ์        
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

   เด็กชายปรเมษฐ์     ตรีรัตน์ฤดี   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
      เด็กหญิงปรมาภรณ์   จันทราวรกุล  
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
     เด็กหญิงบันฑิตา   เสียงประเสริฐ  
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply