You are currently viewing ค่ายศิลปะพัฒนา EQ

ค่ายศิลปะพัฒนา EQ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562

 

    วันที่ 25/27/29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานทัศนศิลป์จากการวาดภาพลายเส้นและระบายสีที่เกิดจากดิน เพื่อร่วมนิทรรศการวันดินโลกโรงเรียนมารดานุสรณ์

    การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมารดานุสรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ภาพลายเส้นจากสีดินและเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น สร้างบรรยากาศการเรียนศิลปะที่เกิดจากความสุขนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้พื้นฐานและวิธีการสร้างสรรค์สีที่เกิดจากดินด้วยตนเอง โดยแยกเป็นระดับสายชั้น เพิ่มความยากในแต่ละทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมารดานุสรณ์ยังเป็นการขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต

นายภูมิภัทร  สุวรรณศรี  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply