You are currently viewing วันดินโลก

วันดินโลก

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562

        วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.09 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี กว่า 1400 คน

       การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันดินโลก ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องดิน  ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร ทรัพยากรดินที่นับวันจะเสื่อมโทรมลง ประกอบกับความเสียหายจากธรรมชาติ ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกร โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จแล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้สะดวก ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัย และพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการ อเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงความเป็นมาของวันดินโลก การนำปุ๋ยดินสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแสดงและใส่ยังต้นไม้ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงลักษณะความแตกต่างของดินในแต่ละท้องที่โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนร่วมกันนำดินจากพื้นที่ต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดงในงาน อาทิ ดินจากจังหวัดตรัง จังหวัดของแก่น จากคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ดินจากกำแพงเพชร และจากพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดตราดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะความแตกต่างของดิน การแสดงของนักเรียนชุด “รู้รัก ภักดี พระบารมีปกแผ่ แก่พสกนิกรชาวสยามเนื่องในวันดินโลก” และร่วมกันขับร้องบทเพลง “ของขวัญจากดิน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากรดินอย่างหาที่สุดมิได้

 

นายภูมิภัทร  สุวรรณศรี  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply