You are currently viewing TEDET 2564

TEDET 2564

โรงเรียนมารดานุสรณ์ ขอแสดงความยินดี และชื่นชม เด็กชายภูมิพิชชา   เหล่าชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ได้รับรางวัล:

  • เหรียญทองระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ 

  • รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (  TEDET ) ประจำปีการศึกษา  2564

Leave a Reply