การก่อตั้งโรงเรียน

 ประวัติความเป็นมา

     ก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๗  ถิ่นฐานย่านตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ยังไม่มีโรงเรียนสำหรับให้ การศึกษาแก่เยาวชน ทั้งๆที่บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น ทั้งคริสตชนและพุทธศาสนิกชน หลังจากพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว คุณแม่พาณี อันนาวงศ์ คุณแม่มหาธิการิณีของคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี จึงดำริที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัดแม่พระรับสาร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  ๓๖ ซอยท่าเรือจ้าง ๒ ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้ง  เริ่มแรกนอกจากจะมุ่งหมายให้เป็นสถานอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีความรู้ดีแล้ว ยังตั้งเป้าหมายเพื่ออบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์อีกด้วย

            เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๐๗  ประกอบด้วยอาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน  ๑๐ ห้องเรียน แต่เปิดสอนครั้งแรกเพียง ๒ ห้อง คือชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนจำนวน ๖๐ คน โดยมีนางสาวแฉล้ม อารีพรรค  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ต่อมาอีก ๓ ปี ในสมัยของนางสาวเกษร  กิจทำ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ด้วยศรัทธาต่อชื่อเสียงของโรงเรียนที่มากขึ้นตามลำดับ เมื่อถึงปีการศึกษา ๒๕๑๑ โรงเรียนมีนักเรียนถึง ๔๓๐ คน ต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก ๒ หลัง และต้องปรับปรุงสนามโรงเรียนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับอนุบาล หลังจากนั้นอีก ๒๐ ปี คือการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            ในปีการศึกษา ๒๕๒๘  ซึ่งขณะนั้นปกครองให้ความเชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารจัดการงานของโรงเรียนนำบุตรหลานมาเข้าเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ทำให้ต้องมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เพียงพอรองรับกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นทั้งในปีนั้น และที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป อาคารหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕  ชั้น ขนาด ๓๐ ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน ๒๑ ห้องและห้องปฏิบัติการ ๘ ห้อง

            ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ช่วงเวลาที่นางสาวมะลิวัลย์  กู้ชาติ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ได้มีการรื้ออาคารไม้ ๒ ชั้น ซึ่งสร้างแต่แรกเริ่ม และได้มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๖ ชั้นหลังใหม่ขึ้นมาแทนทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน จำนวน ๑,๖๐๐ คน  ในการศึกษา ๒๕๓๕ และที่จะเพิ่มขึ้นอีกในการศึกษา ๒๕๓๖ เพราะในปีดังกล่าวโรงเรียนจะขยายการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๙๗ คน มีครูผู้สอน ๗๓ คน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้นที่สร้างในปีการศึกษา ๒๕๓๕ นี้  ได้ทำพิธีเปิดในปีการศึกษา ๒๕๓๗ อันเป็นปีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน และได้รับการตั้งมงคลนามของอาคารว่า “อาคารมารดารับสาร”

            ในปีการศึกษา ๒๕๓๙  เป็นปีที่โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เปิดศักราชแห่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในปีนี้นอกจากจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังได้มีการติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม  เครือข่าย CNN  ระบบดาวเทียมไทยคม  มีการจัดตั้งห้องซาวด์แล็ป มีการปรับปรุงห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการความรู้แก่นักเรียน เมื่อถึงปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มอีก ๓ ไร่ เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่นและสถานที่ทำการเรียนการสอนวิชาพลานามัย  และเมื่อถึงปีการศึกษา ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนเสนอตัวเพื่อรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  มีการสร้างห้องสมุดเสียง   มัลติมิเดียร์  มีการติดตั้งระบบแลนเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนต มีการพัฒนาระบบเสียงและภาพในห้องประชุม   ในปีการศึกษา ๒๕๔๔  โรงเรียนมารดานุสรณ์ก็ได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับโล่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

            ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการทำตราสารจัดตั้งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐  ติดตั้งโปรแกรม MASS SCHOOL เพื่อใช้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและลงเวลาทำงานของบุคลากร  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐ ประเภทวงเครื่องสายผสมระดับประถมศึกษา และได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นให้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และปีการศึกษา ๒๕๕๕   เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยสำเนียง CNN โดยสถาบัน ThamBrit ของ Mr. Paul  และในปีนี้โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผ่านการรับรองในระดับดีมาก ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 

             ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น จัดทำเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ (ห้อง IEP)  ห้องสมุด  ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องประชุม และที่พักของคณะซิสเตอร์   โดยใช้ชื่อว่า“อาคารมารดามารีย์”  ใน     ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษโปรแกรม IEP (Intensive English Program)ในระดับชั้นปฐมวัยปี ที่ ๑ – ๓ โดยสถาบันผลิตปัญญา (Make A Wit) ในปีนี้โรงเรียนมารดานุสรณ์ดำเนินการสอนมาครบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้ง และได้ทำการฉลอง ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เปิดทำการสอนพูดภาษาจีนเพื่อธุรกิจ การค้าและการท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยสถาบันไทยแมนดาริน (ThaiMandarin)  ปัจจุบันบริหารงานโดย ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์

            โรงเรียนมารดานุสรณ์ ถือเป็นโรงเรียนของชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดตราดเป็นโรงเรียนที่นำความพึงพอใจมาสู่คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จวบจนถึงปัจจุบัน ความไว้เนื้อ  เชื่อใจ ความเชื่อถือศรัทธาของผู้ปกครองก็ยังมั่นคงมิเปลี่ยนแปร

            ด้วยความทุ่มเทและตั้งใจให้กับการบริหารจัดการทั้งของผู้บริหารและคณะครูทุกคน ทำให้มั่นใจได้ว่าความเชื่อถือศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจจะยังคงอยู่เช่นนี้ตลอดไป