ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

ตั้งแต่เตรียมปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2.1   วัน – เวลาที่เปิดจำหน่ายใบสมัคร  พร้อมยื่นใบสมัครทุกระดับชั้น  :  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ( วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30  –  16.00 น. )

2.2  สถานที่จำหน่ายใบสมัคร: ห้องธุรการ  อาคารมารดารับสาร

3.1   สมัครเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 นักเรียนต้องมีอายุครบ  3  ปี บริบูรณ์ 

3.2  สมัครเข้าเรียนชั้นอื่น ๆ นักเรียนต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.1  สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด )   2  ฉบับ

4.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา  มารดาและอื่น ๆ ( ถ้ามี )  อย่างละ  2  ฉบับ

4.3  สำเนาสมุดประจำตัวนักเรียน ที่มีผลการเรียนและใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

FOR MORE INFORMATION

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน หรือ โทรศัพท์ 0–3951–1182 มือถือ 092–2978792 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนมารดานุสรณ์ สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป