ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

“คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รัก เมตตา ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

คติพจน์

รัก เมตตา ซื่อสัตย์

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ระเบียบวินัย ใส่ใจความพอเพียงเคียงคู่กิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในความเป็นคนดีพร้อมที่พัฒนาสู่สากล

พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนมารดานุสรณ์ (MISSION)

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนมารดานุสรณ์เป็นสนามแพร่ธรรม สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามของพระสังฆราช ลัมแบรต์เดอลาม็อต

3. พัฒนาและอภิบาลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา โดยสืบทอดจิตตารมย์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์เดอลาม็อต

4. ส่งเสริมผู้เรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงดำรงรักษาไว้ซึ่ง ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคล ให้มีพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานชาติ/เทียบเท่ามาตรฐานอาเซียนและสากล

8. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดการกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมาย

เป้าหมายโรงเรียนมารดานุสรณ์ (GOALS)

1. มีระบบบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบในรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนมารดานุสรณ์เป็นสนามแพร่ธรรม สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมย์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์เดอลาม็อต

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือโดยสืบทอดจิตตารมย์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์เดอลาม็อต

4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยมีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ดำรงรักษาไว้ซึ่ง ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

5. ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. บุคลากร ครู ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

7. ผู้เรียนมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานชาติ/เทียบเท่ามาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล

8. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดการกระบวนการการเรียนรู้

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า = ความหวัง ความอ่อนหวาน สดชื่น เบิกบาน / ขาว = ความบริสุทธิ์ สดใส มั่นคง

School_color

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกล้วยไม้ – เป็นไม้ดอกที่ทนต่อทุกสภาวะ แต่แฝงด้วยความสวยงามนุ่มนวล เปรียบเช่นจิตใจของบุคลากรที่เปรียบด้วยความรัก ความเมตตา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

School_flower

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร – เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความมั่นคงและเป็นปึกแผ่น ดั่งร่มโพธิ์ ร่มไทร ผลของต้นไทรก็เป็นอาหารให้กับพวกนกกา เปรียบดังเช่นตัวครูที่คอยช่วยเหลือ แนะนำแนวทาง มีความเอื้ออาทรต่อนักเรียนทุกคน
School_banyantree