Best Teachers ever

The Mentors

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited.”

—Plutarch

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

68Teachers-Profile

นางสาวแสงทราย จันทร์ยา

ประธานอนุกรรมการ

41Teachers-Profile

นางสาวบุญฑริกา ฆ้องฤกษ์

รองประธานอนุกรรมการ

12Teachers-Profile

นางจุรี ศรีสวัสดิ์

อนุกรรมการ

19Teachers-Profile

นางวนิดา วัฒนวีรพงษ์

อนุกรรมการ

15Teachers-Profile

นางเสาวณีย์ บริรักษ์ศุภกร

อนุกรรมการ

61Teachers-Profile

นางสาวฉลวย สินทพ

อนุกรรมการ

1Teacher-Sunee_Teachers-Profile

นางสาวสุณี สมหมาย

อนุกรรมการ

73Teachers-Profile

นางสุรีรัตน์ พุ่มสุวรรณ์

อนุกรรมการ

58Teachers-Profile

นางสาวณัฐชยา สารสุข

อนุกรรมการและเลขานุการ