กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

National Thai Language Day วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒ “รู้คุณค่า.......ภาษาไทย”         เนื่องด้วยในวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกของชาติและปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาของชาติไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้คงอยู่ตลอดไป  ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ      วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ ๒๙  กรกฎาคมของทุกปี  คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  ในด้านภาษาไทย  และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  พร้อมร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป…

Continue Readingกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์

Feastday of Sister Anna Boonlert Yotarak กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์ นักบุญอันนาบุญเลิศ   โยธารักษ์ ที่ประจักษ์ความดีไม่มีหมอง ร่วมพัฒนามารดาฯไม่มีรอง ตอบสนองความต้องการของประชา   อาจมีบ้างความกังขาที่คอยตอบ คนนี้ชอบคนนั้นไม่ใช่สุขสันต์ ทั้งทุกข์สุขร่วมคละเคล้าสารพัน อเนกอนันต์ปัญหาล้วนมากมี   แต่ด้วยความปรารถนาดีที่มีให้ มอบด้วยใจถักด้วยรักสมัครสมาน แม้นเวลาล่วงเลยนานนับกาล แต่ก็ผ่านอุปสรรคมาด้วยดี   ถึงวันนี้วันดีที่ฉลอง สิบปีครองใจมารดาฯพาสุขศรี ขอพระพรจากพระแม่แผ่ฤทธี ล้วนมากมีหรรษทานพานร่มเย็น  …

Continue Readingกิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์อันนา บุญเลิศ โยธารักษ์

ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายธนะชัย  อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด และนางสาวณันทิชาภา  ทองหนุ่ม  ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมารดานุสรณ์  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ให้การต้อนรับ                                   …

Continue Readingตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา         วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ประธานในพิธี นำคณะครู…

Continue Readingกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)      วันที่ 20 – 21  กรกฎาคม  2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  นำคณะครูจำนวน 21 คน เข้ารับการอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนรายกลุ่มสาระ ควบคู่ไปกับวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์  โรงแรมตราดซิตี้  จังหวัดตราด โดยมีนายเศรษฐา  เสนะวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดตราด  เป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาราชภัฎราชนครินทร์  และ ผศ.ดร. สิทธิกร …

Continue Readingอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม      โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถารามในวันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.ในยุคปัจจุบัน  ซึ่งทางวัดมีความจำเป็นในการใช้หลอดไฟมากกว่าเทียน จึงร่วมอนุโมทนาบุญถวายหลอดไฟฟ้า (นีออน) ควบคู่กับการถวายเทียนจำนำพรรษาตามประเพณีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักในหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีและเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ตลอดไป            …

Continue Readingกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก

Dengue Fever Symposium อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก      วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์อบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเอดส์ตามมาตรฐาน UNGASS และป้องกันไข้เลือดออกตามโครงการพื้นที่ชายแดนและทะเลควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง  โดยว่าที่ร้อยตรี คุณหมอจรัญ  สืบสอน จากโรงพยาบาลตราด ให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ( ป. 1 - ม.3 )               …

Continue Readingอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลตราดจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่สำคัญของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย หากวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยที่เหมาะสม หรือก่อนมีความพร้อมในการเป็นมารดา จะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.10 – 11.30 น. โรงพยาบาลตราดโดย คลินิกหมอครอบครัววัดไผ่ล้อม จึงได้จัดโครงการเยาวชนเทศบาลเมืองตราดปลอดภัยจากเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2…

Continue Readingอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

End of content

No more pages to load