SEM Camp 2019

Mandanusorn School SEM (Science, English & Mathematics)Camp 2019    วันที่ 4  และ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม Mandanusorn School SEM (Science, English & Math) Camp 2019 ภายใต้หัวข้อ Igniting Curiosity…

Continue ReadingSEM Camp 2019

เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี

เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี      วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี” โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดตราด คุณศิรัชญา ครุฑอรัญ มาเป็นประธาน     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีของเยาวชน ให้ได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของวัฒนธรรมในอดีตทั้งของตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงประเทศชาติ  ซึ่งการเรียนรู้และศึกษาอดีตนี้  จะทำให้เราได้ภาคภูมิใจในตัวตน ตลอดจนภูมิปัญญาอันรอบรู้ของบรรพบุรุษของเราแล้ว จะทำให้เรารู้เท่าทัน และสามารถนำข้อบกพร่องในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขสภาพปัจจุบัน…

Continue Readingเสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี

End of content

No more pages to load