กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563      วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสิทธิหน้าที่เด็กไทยส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ เป็นประธานกดปุ่มเปิดคูหาเลือกตั้ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดจำนวน 8 เครื่อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข          การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา…

Continue Readingกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

Library Week 2562 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562 วันที่  25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562       เนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อเสริมบทเรียนและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐาน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       ทางห้องสมุดได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดในรูปแบบ“ยอดนักสืบจิ๋ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตบูรณาการเข้าด้วยกัน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและการค้นคว้า รูปแบบบูรณาการตามกลุ่มสาระและสามารถนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ Previous…

Continue Readingสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”       วันที่  31 สิงหาคม และ  1 กันยายน  พ.ศ. 2562 ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู   เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ให้กับคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์จำนวน 101 คนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี …

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์             การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการอบรมชมรมนักวิจัยจังหวัดตราด ตามโครงการ Teams For Education              วันที่  22 – 23 สิงหาคม  2562  บุคลากรครูจำนวน  6  คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NETไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น  โดยมีนายบุญเรือน  ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ…

Continue Readingการอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

กิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์

The Nativity of Blessed Virgin Mary กิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์       วันศุกร์ที่  ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์  องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน  มีความรัก ความศรัทธาต่อองค์พระแม่มารีย์  รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและนำคุณธรรมของพระแม่มารีย์มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดย ซิสเตอร์  บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง   เริ่มจากขบวนแห่พระรูปพระแม่มารีย์อย่างสมพระเกียรติ  นำโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนมารดานุสรณ์   ซึ่งมีบาทหลวงไพรัช  จักรวาลธนารักษ์  เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์  และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์  …

Continue Readingกิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์

Mother Rosalind’s Feastday

Mother Rosalind’s Feastday ลูกๆโรงเรียนสังกัดรักกางเขน แห่ง จันทบุรี... HAPPY FEASTDAY MOTHER ROSALIND SRIPRAI KRATHONG          วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู และคณะนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์...ร่วมแสดงความยินดี...กับคุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง โอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญโรสลิน ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี Share on facebook Facebook Share on…

Continue ReadingMother Rosalind’s Feastday

End of content

No more pages to load