วันคริสต์มาส 2019

วันคริสต์มาส 2019 Christmas Celebration 2019     วันที่  24  ธันวาคม  2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส  ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้า  โดยมีบาทหลวงไพรัช  จักรวาลธนารักษ์  เป็นประธานในพิธี    ได้บอกเล่าประวัติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์  ผู้เป็นองค์ศาสดาของศาสนาคาทอลิก  ภายในกิจกรรมยังมีพิธีคำนับบาทหลวงและคณะซิสเตอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ  การให้และการแบ่งปันความรัก  ความสุขแก่ผู้อื่น  และมีการจับฉลากส่งมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกอีกด้วย  พรชนก  อานามวงษ์  ผู้รายงาน…

Continue Readingวันคริสต์มาส 2019

วันดินโลก

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562         วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.09 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี กว่า 1400 คน …

Continue Readingวันดินโลก

ค่ายศิลปะพัฒนา EQ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562      วันที่ 25/27/29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานทัศนศิลป์จากการวาดภาพลายเส้นและระบายสีที่เกิดจากดิน เพื่อร่วมนิทรรศการวันดินโลกโรงเรียนมารดานุสรณ์    การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมารดานุสรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ภาพลายเส้นจากสีดินและเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น สร้างบรรยากาศการเรียนศิลปะที่เกิดจากความสุขนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้พื้นฐานและวิธีการสร้างสรรค์สีที่เกิดจากดินด้วยตนเอง โดยแยกเป็นระดับสายชั้น เพิ่มความยากในแต่ละทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน…

Continue Readingค่ายศิลปะพัฒนา EQ

SEM Camp 2019

Mandanusorn School SEM (Science, English & Mathematics)Camp 2019    วันที่ 4  และ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม Mandanusorn School SEM (Science, English & Math) Camp 2019 ภายใต้หัวข้อ Igniting Curiosity…

Continue ReadingSEM Camp 2019

เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี

เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี      วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “เสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี” โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดตราด คุณศิรัชญา ครุฑอรัญ มาเป็นประธาน     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีของเยาวชน ให้ได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของวัฒนธรรมในอดีตทั้งของตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงประเทศชาติ  ซึ่งการเรียนรู้และศึกษาอดีตนี้  จะทำให้เราได้ภาคภูมิใจในตัวตน ตลอดจนภูมิปัญญาอันรอบรู้ของบรรพบุรุษของเราแล้ว จะทำให้เรารู้เท่าทัน และสามารถนำข้อบกพร่องในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขสภาพปัจจุบัน…

Continue Readingเสน่ห์เมืองสุโขทัย มารดาฯภูมิใจ สืบสานประเพณี

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563      วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสิทธิหน้าที่เด็กไทยส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ เป็นประธานกดปุ่มเปิดคูหาเลือกตั้ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดจำนวน 8 เครื่อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข          การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา…

Continue Readingกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

Library Week 2562 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562 วันที่  25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562       เนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อเสริมบทเรียนและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐาน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       ทางห้องสมุดได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดในรูปแบบ“ยอดนักสืบจิ๋ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิตบูรณาการเข้าด้วยกัน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและการค้นคว้า รูปแบบบูรณาการตามกลุ่มสาระและสามารถนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ Previous…

Continue Readingสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”       วันที่  31 สิงหาคม และ  1 กันยายน  พ.ศ. 2562 ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู   เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ให้กับคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์จำนวน 101 คนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี …

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์             การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการอบรมชมรมนักวิจัยจังหวัดตราด ตามโครงการ Teams For Education              วันที่  22 – 23 สิงหาคม  2562  บุคลากรครูจำนวน  6  คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NETไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น  โดยมีนายบุญเรือน  ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ…

Continue Readingการอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

กิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์

The Nativity of Blessed Virgin Mary กิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์       วันศุกร์ที่  ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์  องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน  มีความรัก ความศรัทธาต่อองค์พระแม่มารีย์  รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและนำคุณธรรมของพระแม่มารีย์มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดย ซิสเตอร์  บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  นำบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง   เริ่มจากขบวนแห่พระรูปพระแม่มารีย์อย่างสมพระเกียรติ  นำโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนมารดานุสรณ์   ซึ่งมีบาทหลวงไพรัช  จักรวาลธนารักษ์  เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์  และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์  …

Continue Readingกิจกรรมฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์

End of content

No more pages to load