ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562

Parent-Teacher Conference 2019

    ในวันพุธที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  โรงเรียนมารดานุสรณ์  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด นำโดย ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขึ้น  โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบกฎ ระเบียบของโรงเรียน และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนที่เข้าใหม่ และผู้เรียนที่เลื่อนระดับชั้นใหม่ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน  และสามารถดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

                                                                                                                            นางนฤมล ขัติยนนท์ รายงาน

Leave a Reply