You are currently viewing การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู   เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

      วันที่  31 สิงหาคม และ  1 กันยายน  พ.ศ. 2562 ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครู   เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ให้กับคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์จำนวน 101 คนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยณ ห้องประชุม อาคารมารดามารีย์โรงเรียนมารดานุสรณ์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ และทีมงานของฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                                                                                                  จุรี  พลายยงค์  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply