You are currently viewing กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสิทธิหน้าที่เด็กไทยส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ เป็นประธานกดปุ่มเปิดคูหาเลือกตั้ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดจำนวน 8 เครื่อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

         การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน จำนวน 3 ทีมคือ

หมายเลข 1 พรรค การเรียน                     เด็กหญิงไคริกา  อินทสุวรรณ

หมายเลข 2 พรรค Manda Quality          เด็กหญิงณัฐกานต์  โยธากุล

หมายเลข 3 พรรค U.F.U.                        เด็กหญิงพิชญ์ณิชษา  ขุนบุตร

     ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 และคุณครูทั้งโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 864 คน ใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 31 นาที

     ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ เด็กหญิงพิชญ์ณิชษา  ขุนบุตร

ณัฐชยา สารสุข  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply