You are currently viewing วันวิชาการ 2566

วันวิชาการ 2566

“เสริมสร้าง ทักษะผลงาน ผ่านการปฏิบัติ”

     วันที่ 8 มกราคม 2567  โรงเรียนมารดานุสรณ์ ภายใต้การบริหารงานโดยซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566   ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์   โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ “เสริมสร้างทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการปฏิบัติ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการคิด สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแบบแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply