You are currently viewing กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Sunthorn Phu Day

กิจกรรมวันสุนทรภู่

      โรงเรียนมารดานุสรณ์  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่  ครูกวีไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูได้แสดงละครพื้นบ้านเรื่อง  “แก้วหน้าม้า” ให้นักเรียนทั้งหมดชม เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่  และจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่  ณ ห้องสมุดโรงเรียนมารดานุสรณ์ด้วย

                                                                                                                                                นางสาวพรทิพา บรรเทาวงษ์ ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply