You are currently viewing ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            วันที่  6 สิงหาคม  2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  นำโดย นางพัชรี  คงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาววรัทยา  กลมมน  นักวิชาการชำนาญการ  นางสาววันทนา อิ่มอุไร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายภูมิภัทร  ผงทอง  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชนในสังกัดให้สามารถดำเนินกิจการของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ และคณะครูให้การต้อนรับ  

                                                                                                                                                                                                         ภทรพร  รุ่งชวาลา  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply