You are currently viewing กิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”

กิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”

กิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”

     วันพุธที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์     นำคณะครู และนักเรียนกองหน้าร่าเริง  ไปจัดกิจกรรม  และนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  ซึ่งเป็นงานในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และถือโอกาสสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการง่าย ๆ  ด้วยการฝึกฝนการเป็นผู้นำและผู้ตาม เพิ่มศักยภาพของตนเองให้รู้จัก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

วิไลรัตน์  บิสสุริ ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply