You are currently viewing การอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนเอกชน

การอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนเอกชน

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการนี้มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม เพื่อเรียนรู้การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ระหว่าง วันที่ 19-21  สิงหาคม 2565 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply