You are currently viewing การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมารดานุสรณ์

            การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการอบรมชมรมนักวิจัยจังหวัดตราด ตามโครงการ Teams For Education 

            วันที่  22 – 23 สิงหาคม  2562  บุคลากรครูจำนวน  6  คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลสอบ O-NETไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น  โดยมีนายบุญเรือน  ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอัชญา ศรีนาราง  เป็นวิทยากรในการอบรม

            วันที่  30–31 สิงหาคม 2562 บุคลากรครูจำนวน 4 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และหลักสูตรใหม่  “เด็กอยากรู้  ครูอยาก Coach”  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  เพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา และเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 3 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา เสนะวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดตราด บรรยายพิเศษ  และมีนางอัชญา    ศรีนาราง  และนางรัตนา  เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรในการอบรม

            วันที่  1 – 2 กันยายน  2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้ส่ง นางภทรพร  รุ่งชวาลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิการชมรมนักวิจัยจังหวัดตราด ตามโครงการ Teams For Education  ณ โรงแรมเอวาด้า ตราด เพื่อให้สมาชิกชมรมนักวิจัยในจังหวัดตราดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัย สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้จริง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจัดทำ ตรวจสอบ เขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ คณาจารย์จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply