You are currently viewing กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

National Thai Language Day

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒

“รู้คุณค่า.......ภาษาไทย”

        เนื่องด้วยในวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกของชาติและปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาของชาติไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้คงอยู่ตลอดไป 

ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ ๒๙  กรกฎาคมของทุกปี  คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  ในด้านภาษาไทย  และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  พร้อมร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง  “ปัญหาการใช้คำไทย”  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยซึ่งมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า…… “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…. ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง  คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน  อีกอย่างหนึ่ง ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้  หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค  นับเป็นปัญหาสำคัญ  ปัญหาที่สามคือ  ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้….. สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมามีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย  แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี”  รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญตั้งแต่  ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

                                                                                                                                                                                                        พรทิพา  บรรเทาวงษ์  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply