You are currently viewing กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถาราม

     โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวรดิตถารามในวันศุกร์ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.ในยุคปัจจุบัน  ซึ่งทางวัดมีความจำเป็นในการใช้หลอดไฟมากกว่าเทียน จึงร่วมอนุโมทนาบุญถวายหลอดไฟฟ้า (นีออน) ควบคู่กับการถวายเทียนจำนำพรรษาตามประเพณีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักในหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีและเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ตลอดไป

                                                                                                                                                       นางศุภรา   อภิบาลศรี ผู้รายงาน

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply